Troparion

Sa dihang mikanaug Ka sa kamatayon, oh Kinabuhi nga walay kamatayon.
gibuntog Mo ang Hades pinaagi sa kilat sa Imong pagka-Diosnon.
Ug dihang nabanhaw Ka gikan sa mga patay gikan sa kahiladman,
ang mga gahum sa kalangitan nagsinggit Kanimo,
“O Kristong among Dios, Maghahatag sa kinabuhi, Himayaon Ka!”

Theotokion

Ang mga misteryo mo, dili matukib sa mga panghuna-huna ug pinakadalaygon, oh Theotokos:
Sinilyohan sa pagkaputli, nagpabilin sa pagkabirhen.
Ikaw ang tinuod nga Inahan sa Dios.
Ig-ampo mo kami Kaniya, nga luwason Niya ang among mga kalag.

Kontakion

Mibangon ka gikan sa lubnganan, oh labing gamhanang Manluluwas.
Ang Hades nalisang sa pagtan-aw niining katingalahan.
Nga ang patay nabanhaw
ug magakalipay ang binuhat uban Kanimo sa pagtan-aw niini.
Nagmalipayon si Adan,
ug ang tanang katawhan nagdayeg Kanimo sa kahangturan, oh akong Manluluwas.