Tone 1

Troparion

Sa dihang gisira ang bato sa mga Hudeo,
samtang ang mga sundalo nagbantay sa Imong labing-balaang lawas,
nabanhaw Ka sa ikatulong adlaw, oh Manluluwas,
naghatag Kag kinabuhi sa tanang katawhan.
Busa, nagsinggit ang tanang gahum sa langit diha Kanimo, oh Maghahatag sa kinabuhi.
Himayaa ang Imong pagkabanhaw, oh Kristo.
Himayaon usab ang Imong gingharian.
Himayaon ang Imong kapaigoan, kay mahigugmaon Ka man sa katawhan.

Kontakion

Nabanhaw Ka nga mahimayaon gikan sa lubnganan, nga Dios,
ug gibangon ang tanang katawhan diha sa Imong kaugalingon.
Ang tawhanong kinaiya magadayag Kanimo isip Dios,
kay nawala ang kamatayon.
Si Adan naghimaya, oh Magtutudlo, ug si Eva nagmalipayon,
kay gipalingkawas na sila gikan sa pagkaulipon.
Busa nidanguynguy sila Kanimo,
gihatagan Mo sa kabanhawan sa tanan, oh Kristo.

Theotokion

Sa dihang si Gabriel naghatag ug mensahe kanimo, oh Birhen,
ang Magtutudlo nagdawat ug unod diha kanimo.
Ikaw mao ang balaang Arka nga gihisgutan sa matarung nga si David sa iyang kanta.
Sa imong taguangkan Imong gidala ang Magbubuhat
ug nahimong mas lapad kay sa kalangitan.
Himaya Kaniya nagpuyo diha kanimo.
Himaya Kaniya nga nahimugso gikan kanimo.
Himaya Kaniya nga nagdala kanatog kagawasan nga imong gikatawo.

Add comment

Leave a Reply