Tone 1: Ang Dakong Bisperas sa Sabado sa Gabie

Dawatang among mga pag-ampo sa kagabhion, O santos nga Ginoo. Ihatag namo ang pasaylo sa mga sala; kay ikaw bugtong nagpadayag og pagkabanhaw sa kalibotan.

Libota ang Bukid sa Sion, O kamong kanasuran, nga anaa sa palibot. Himayaa si Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay, kay Siya atong Dios, ug siya naghatag nato og kagawasan gikan sa atong mga sala!

Dali, O kamong kanasuran, magdayeg ta ug moyukbo kang Kristo. Himayaon ta ang iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, kay Siya ang atong Dios nga naglukat sa tibuok kalibotan gikan sa mga laraw sa kaaway.

O kamong mga langit, pagmaya! O kamong mga pundasyon sa yuta, dahunog sama og mga trumpeta! Awit sa kalipay, O kamong mga kabukiran! Kay tan-awa ug inyong makita, si Emmanuel naglansang sa atong mga sala didto sa krus. Ang Maghahatag sa Kinabuhi nagbuntog sa kamatayon ug nagbanhaw kang Adan, kay bugtong Siya ang mahigugmaon sa mga tawo!

Daygon ta sa Kristo, kinsa masinugtanong nagpalansang sa unod alang nato. Nag-antos Siya sa kamatayon, gilubong Siya, ug nabanhaw gikan sa mga patay. Busa nangilaba mi: Lig-ona ang Imong Simbahan diha sa kamatuoran, O Kristo! Hatagi og kalinaw ang among mga kinabuhi, kay Ikaw matarong ug mahigugmaon sa tawhanong kaliwatan.

Kaming mga dili-takus nia nagabarog sa Imong Maghahatag-kinabuhi nga lubnganan, O Kristo among Dios ug naghalad og mga awit sa pagdayeg sa Imong di-masukod nga kalooy. Gidawat Mo ang krus ug kamatayon, O walay-sala nga Kristo, aron hatagan og kabanhawan ang tibuok kalibotan, kay Ikaw mahigugmaon sa tawhanong kaliwatan.

Awiton ta ang pagdayeg sa Dios nga Pulong. Wala Siyay sinugdanan ug sama sa Amahan walay katapusan. Si Kristo sa dili matugkad mikunsad sa sabakan sa usa ka birhen; masinugtanon niyang gidawat ang krus alang nato ug nabanhaw nga mahimayaon. Busa nangilaba mi: O Ginoo, ang Maghahatag sa kinabuhi, himayaon Ka, Ikaw nga manluluwas sa among mga kalag!

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Daygon ta si Birhen Maria, ang pultahan sa langit, ang himaya sa tibuok kalibotan, ang awit sa mga anghel, ug dayandayan sa mga magtutuo. Gipanganak siya og tawo apan siya maoy nagpakatawo sa Dios. Gipahayag siya ingon nga langit ug templo sa Dios. Pinaagi sa paguba sa bongbong nga nag-ulang, siya nagdala og kalinaw inay nga panag-away ug giablihan niya og dako ang palasyo sa Hari. Busa, mikupot mi niya ingon nga angkla sa pagtuo. Ang among tigpanalipod mao ang Ginoo kinsa natawo gikan niya. Busa pagmaisog, O nasud sa Dios: kay ang bugtong walay kapildihan magbuntog sa atong kaaway!

Aposticha:

Gihatagan mi Nimo og kagawasan gikan sa mga pag-antos pinaagi sa Imong pag-antos, O Kristo, pinaagi sa Imong pagkabanhaw nabatonan namo ang kagawasan gikan sa pagkadunot, O Ginoo himayaon Ka!

Pagmaya mong tanang mga binuhat ug pagmaya mong mga langit! Ipakpak ang inyong mga kamot sa kalipay kamong tanang kanasuran. Kay ang atong mga sala gilansang didto sa krus ni Kristo atong manluluwas. Gibuntog Niya ang kamatayon ug naghatag nato sa kinabuhing walay katapusan, nagbanhaw sa kaliwatan ni Adan nga napukan; kay bugtong si Kristo ang mahigugmaon sa mga tawo.

O Dios nga dili matugkad, ikaw Hari sa langit ug sa yuta, apan masinugtanon kang nagpalansang sa krus tungod sa imong gugma sa katawhan. Dihang miabot ka sa Hades kini nabuntog, samtang ang mga kalag sa mga matarong ilalom sa yuta nagmaya nga midawat Kanimo. Si Adan nibangon dihang iyang nakita ang iyang Magbubuhat sa labing ubos nga bahin sa yuta. O pagkakahibulongan! Giunsa sa tuburan sa Kinabuhi pagkatilaw og kamatayon? Gidan-agan Niya ang kalibotan nga nangilaba: Himayaon ka, ikaw nga nabanhaw gikan sa mga patay!

Ang mga tigpahumot miadto sa lubnganan dala ang mga pahumot ug nanagsubo. Wala nila makita ang Imong labing-putli nga lawas, apan ilang nasayran gikan sa usa ka anghel ang usa ka bag-o ug mahimayaong katingalahang hitabo. Ang mga babaye nag-asoy sa mga apostoles: Ang Ginoo nabanhaw ug naghatag sa tibuok kalibotan sa iyang dakong kalooy!

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangtoran ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Lantawa ug tan-awa, ang tagna ni Isaias natuman! Kay ang usa ka birhen nanganak, ug human sa pagpanganak siya nagpabiling birhen sa gihapon. Kay ang Dios maoy natawo niya, busa iyang gibag-o ang kinaiyahan. O Inahan sa Dios ayaw isalikway ang mga pangamuyo sa imong mga alagad nga gihalad sa imong templo. Tungod kay imong gikugos ang maloloy-on nga Dios sa imong mga bukton, malooy ka sa imong mga alagad ug pag-ampo ngadto Kaniya nga ang among mga kalag maluwas.

Troparion:

Sa diha nga ang bato gisira sa mga Judio, ug samtang ang mga sundalo nagbantay sa Imong labing-putli nga lawas, mibangon ka gikan sa lubnganan sa ikatulo ka adlaw, O manluluwas, og naghatag kinabuhi ngadto sa kalibutan. Ang mga Gahum sa langit nangilaba Nimo, O maghahatag-kinabuhi: Himayaon ang imong pagkabanhaw, O Kristo; himayaon ang imong gingharian; himayaon ang imong mga nabuhat, O Mahigugmaon sa mga tawo.

Theotokion:

Sa dihang mitimbaya si Gabriel nimo, “Maghimaya ka O Birhen,” ang Magtutudlo sa tanan misul-ob og unod diha nimo. Ikaw mao ang santos nga balong-balong nga giingon ni David, kay Imong gisabak ang Magbubuhat, ug ang imong sabakan nahimong mas lapad kaysa mga langit. Himayaon Siya nga mipuyo diha nimo; himayaon Siya nga migula gikan nimo; himayaon Siya nga naghatag namo og kagawasan siya nga natawo gikan nimo.