Third Sunday: Veneration of the Cross

Kontak sa Domingo sa Krus, Tono 7

Ang nagdilaab nga espada dili na nagabantay
sa mga ganghaan sa Paraiso;
kini katingalahan napalong sa kahoy sa Krus.
Ang ikot gikuha na sa kamatayon, ug ang kadaugan gikan sa Hades.
kay mipakita ka, oh akong Manluluwas,
ug misangyaw sa mga didto sa Hades:
“Sumulod kamo pag-usab sa Paraiso!”

 

Instead of the Trisagion: Before thy Cross…
Sa atubangan sa imong Krus kita moyukbo, Oh Ginoo,
ug himayaon namo ang imong balaang Pagkabanhaw. (3x)

Himaya sa Amahan… Karon….
Ug himayaon namo ang imong balaang Pagkabanhaw.

Sa atubangan sa imong Krus kita moyukbo, Oh Ginoo,
ug himayaon namo ang imong balaang Pagkabanhaw.