Sunday of the Last Judgment

Kontak sa Katapusang Hukmanan, Tono 1

Sa imong pag-anhi sa yuta uban sa himaya, Oh Dios,
ang bug-os nga kalibutan mangurog.
Ang katahwhan dad-on sa suba sa kalayo
sa atubangan sa imong makalilisang hukmanan.
Ablihon ang mga libro ug dayagon ang mga tinago.
Niadtong adlawa luwasa ako gikan sa dili-mapalong nga kalayo,
ug isip kanako nga takus sa pagbarug sa imong tuong kamot,
oh labing-matarong nga Maghuhukom.