Tropar sa Domingo sa OrtodoksoTono 2
Gipasidunggan namo ang imong putli nga ikon,
oh mahigugmaong Ginoo,
nga nangaliyupo sa kapasayloan sa among mga kalapasan,
oh Kristo nga among Dios.
Kay ikaw nahimuot sa imong kaugalingon
nga mosaka sa krus diha sa unod,
aron sa pagluwas sa imong mga gilalang
gikan sa pagkaulipon sa kaaway.
Busa nagpasalamat kami mosinggit kanimo:
Gipuno mo ang tanang mga butang sa kalipay,
oh among Manluluwas,
sa imong pag-anhi aron sa pagluwas sa kalibutan.

Kontak sa Domingo sa OrtodoksoTono 8
Ang Pulong sa Amahan mao ang dili-mahulagway
apan sa dihang iyang gikuha ang unod gikan kanimo, Oh Theotokos,
siya nahimong hulagway.
ug gipahiuli sa nahulog nga larawan sa unang kahimtang niini,
nagpuno niini sa karaang katahum.
Busa kita mokumpisal ug magmantala sa among mga kaluwasan
sa mga pulong ug mga larawan.

Prokeimenon, Tone 4, Daniel 3:26 LXX
Dalayegon ka, oh Ginoong Dios sa among mga amahan: ug gidayeg ug gihimaya ang imong ngalan hangtud sa kahangturan!
Bersikulo: Kay matarong ka sa tanang nimong gibuhat alang kanamo.

Alleluia, Tone 4, Salmo 98:6 LXX
Si Moises ug si Aaron anaa sa taliwala sa iyang mga pare, ug si Samuel lakip kanila nga nanagsangpit sa iyang ngalan.
Bersikulo: Nanagsangpit sila sa Ginoo, ug siya mitubag kanila.

Imbis sa “Angay ug Matarung,” kantahon kining espesyal nga awit sa Theotokos:
Ang tanang kalalangan nagakalipay diha kanimo,
ikaw nga napuno sa grasya:
ang panon sa mga anghel ug ang tawhanong kaliwat.
Oh balaang templo ug espirituwal nga paraiso,
ikaw mao ang paghimaya sa mga ulay.
Gikan kanimo ang Dios nagpakatawo ug nahimong usa ka bata.
Ang atong Dios mao ang sa atubangan sa mga katuigan;
ang imong lawas mausab ngadto sa usa ka trono,
ug gihimo niya ang imong tiyan nga mas luag pa kaysa kalangitan.
Ang tanang kalalangan nagakalipay diha kanimo:
Ikaw nga napuno sa grasya, himayaon ka!

Synodikon sa Ortodokso
(Ang tanan dungan nga mobasa) Sama sa nakita sa mga propeta, sama sa gitudlo sa mga apostoles, sama sa nadawat sa Iglesia, sama sa mga magtutudlo nga nipahimutang diha sa mga dogma, sama sa nasabtan sa tibuok kalibutan, sama sa pagsidlak sa Grasya, sama sa kamatuoran nga gipadayag, sama sa pagkahanaw sa mga bakak, sama sa kaalam nga maisugong gipadayag, sama sa ganti ni Kristo; mao usab atong tuohan, mao usab atong isulti, mao usab atong isangyaw nga si Kristo atong matuod nga Dios ug ang Iyang mga santos, tahuron ta usab sila diha sa mga pulong, diha sa mga sinulat, diha sa mga hunahuna, diha sa mga halad, diha sa mga templo, ug diha sa mga ikon, simbahon ug tahuron ta ang Usa ka Dios ug Magtutudlo , ug tahuron ang uban, ug pasidunggan sila, tungod sa atong Agalon, kay sila iyang tinuod nga mga alagad.

(Basahon og kusog) Kini mao ang Pagtuo sa mga apostoles. Kini mao ang Pagtuo sa mga amahan! Kini mao ang Pagtuo sa mga Orthodox! Kini nga Pagtuo maoy nagmugna sa tibuok kalibutan.

Kining mga magwawali sa tinuod nga Pagtuo, atong daygon isip atong mga igsuon, ug kadtong atong gipangandoy nga atong mamahimong mga amahan, sa kadungganan ug kahimayaan sa matuod nga pagtuo nga ilang gipakigbisogan, ug kita moingon: Hinaot nga sila handumon sa kanunay!

Kwayir: Handumon sa kanunay (3x)