Sunday of Forgiveness

Kontak sa Domingo sa Pagpasaylo, Tono 6

Ikaw nagiya kanamo ngadto sa kaalam,
Ug naghatag kanamo sa kinaadman,
Aron sa pagtudlo sa mga buangbuang ug pagpanalipod sa kabus:
Tukora ug hatagi og salabutan ang akong kasingkasing, oh Magtutudlo.
Pasultia ako, oh Pulong sa Amahan;
Kay ania karon, dili nako tak-upon ang akong mga ngabil
sa pagpangilaba kanimo, oh bugtong maloloy-on:
Malooy ka kanako, nga nahisukamod!