Second Sunday: St Gregory Palamas

Tropar ni San Gregorio Palamas, Tono 8
Ikaw mao ang kahayag sa Ortodokso, ang haligi ug magtutudlo sa Simbahan,
ang dayandayan sa mga monghe, ug ang hawud sa mga teologo.
Oh Gregorio, nga magbubuhat og milagro, ang garbo sa Tesalonica,
Ikaw nga magsasangyaw sa grasya,
pag-ampo sa walay hunong nga ang atong mga kalag maluwas.

Kontak ni San Gregorio Palamas, Tono 8
Oh sagrado ug balaang instrumento sa kaalam,
tin-aw nga trompeta sa teolohiya:
dayegon ka kami sa paghiusa, Oh Gregory kansa balaan ang sinultihan;
apan ingon sa usa ka hunahuna nga nagtindog sa atubangan sa Original nga Hunahuna,
tultoli ang among mga hunahuna ngadto kaniya, oh amahan,
aron nga kami magsinggit: Pagkalipay, O magsasangyaw sa grasya!

Tropar sa Ikaduhang Domingo sa Kwaresma, Tono 4
Gipadayag na ang panahon sa mga hiyas,
ug ang paghukom mao ang diha sa mga pultahan;
busa manindog kita ug tumana ang Puasa,
nga naghalad og luha sa paghinulsol uban sa atong mga limos,
ug magsinggit kita:
Ang atong mga sala mao ang labaw pa kay sa mga balas sa dagat;
apan pasayloa kami, oh Magbubuhat sa tanan,
nga kita madawat og mga korona nga dili-madunoton