Angel song

Oh balaang mga anghel,

isog ug gamhanan!

Iampo mo kami sa Dios

ug tabangi kami nga nagaawit kaninyo.

 

Gakusa kami sa inyong mga pako,

bantayi kami sa kakuyaw

kay nagasimba kami diha sa pagtuo

kang Kristo nga among Hari.