Ang Unang Oras

Pahibalo: Kasagaran basahon nato ang Unang Oras sa katapusan sa Bihilya. Kon mao, salanga kining mga pag-ampo, ug sugora didto sa “Dali, manimba kita.” Kon dili basahon ang Unang Oras human sa laing serbisyo, basaha kini naandang sinugdanan:

Pari: Bulahan ang atong Dios kanunay, karon ug sa kahangturan, ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

O, kong walay pari, ang tigbasa: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among balaang mga amahan, Ginoong HesuKristo nga among Dios, maluoy ka kanamo ug luwasa kami.

Tigbasa: Amen. Himayaon ka, among Dios, himayaon ka.

Oh langitnong Hari ug Manlalaban, Espiritu sa kamatuoran, anaa ikaw sa tanang dapit ug nagapuno sa tanang butang, bahandi sa maayong mga gasa ug maghahatag sa kinabuhi, umanhi ka og puy-i kami, hinloi kami sa matag mantsa, ug luwasa ang among mga kalag, oh Maloloy-on.

Santos Dios, Santong Malig-on, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo. Oh Ginoo, hinloi kami sa among mga sala. Oh Magtutudlo, pasayloa ang among mga kalapasan. Oh Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

O, kong walay pari: Ginoong HesuKristo nga Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Tigbasa: Amen.  Ginoo, maluoy ka (12x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan, ug sa mga katuigan nga walay katapusan, amen.

Dali, manimba kita sa Dios nga atong Hari.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan ni Kristo atong Hari ug atong Dios.
Dali, manimba kita ug moyukbo sa atubangan sa matuod nga Kristo, atong Hari ug atong Dios.

Salmo 5

Patalinghugi ang akong mga pulong, oh Ginoo; tulotimbanga ang akong pagpalandong. Pamatia ang tingog sa akong pagtu-aw, Hari ko ug Dios ko: kay kanimo nagaampo ako. Ginoo, sa buntag magapatalinghug ka sa akong tingog; sa buntag magbarog ako sa imong atubangan ug magtan-aw ka kanako. Kay ikaw dili mao ang Dios nga may kalipay diha sa kadautan: ang nagabuhat sa dautan dili magapuyo uban kanimo. Ang mga malapason dili magatindog sa atubangan sa imong mga mata: nadumtan mo ang tanang mga mamumuhat sa kasal-anan. Pagalaglagon mo kadto sila nga nagasulti ug mga bakak: ang Ginoo nagadumot sa giuhaw sa dugo ug sa tawo nga malimbongon. Apan mahitungod kanako, diha sa kadagaya sa imong kaluoy, mosulod ako sa imong balay: sa pagkahadlok kanimo, magasimba ako sa atubangan sa imong templo nga balaan. Mandoi ako, Ginoo, sa imong pagkamatarung; tungod sa akong mga kaaway, itul-id ang akong dalan sa imong atubangan. Kay sa ilang baba walay pagkamatinumanon; sa ilang sulod nga bahin lonlon mga kadautan; ang ilang totonlan maoy usa ka lubnganan nga inablihan: magaulog-ulog sila uban sa ilang dila. Hukmi sila nga sad-an, oh Dios; ipahulog sila pinaagi sa ilang kaugalingong tambag: tungod sa pagkadaghan sa ilang mga kalapasan itukmod sila; kay mingsukol sila batok kanimo. Apan papaglipaya kadtong tanan nga nanagsalig kanimo; sa gihapon pasinggita sila sa kalipay, tungod kay ginalabanan mo sila: pasagdi nga maglipay usab diha kanimo ang mga nahagugma sa imong ngalan. Kay ikaw magapanalangin sa mga matarung; oh Ginoo, ikaw magalikus kaniya uban sa kalooy ingon nga usa ka taming.

Salmo 89

Ginoo, ikaw mao ang among dalangpanan sa tanang mga kaliwatan. Sa wala pa patunghaa ang kabukiran, kun ang yuta ug ang kalibutan nga imong gihimo, bisan gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, ikaw mao ang Dios sa gihapon. Ikaw nagapabalik sa tawo ngadto sa pagkalaglag, ug nagaingon: Pamalik, kamong mga anak sa mga tawo, Kay ang usa ka libo ka tuig sa imong pagtan-aw maingon lamang sa kagahapon sa diha nga kini molabay na, ug ingon sa usa ka pagtukaw sa kagabhion.Walay kapuslanan ang ilang mga katuigan. Sa buntag sama sa sagbot ang tawo mahanaw; sa pagkabuntag sila sama sa balili nga managpanubo. Sa buntag kini molabong, ug motubo; sa hapon ginaputol kini ug mangalaya. Kay kami ginaut-ut diha sa imong kapungot, Ug sa imong kaligutgut kami nangagubot. Gibutang mo ang among mga kalapasan sa atubangan mo, ang among gitas-on anaa sa kahayag sa imong nawong. Kay ang tanan namong mga adlaw nanagpangagi; diha sa imong kaligutgut gitapus namo ang among katuigan. Ang among mga katuigan dili na kalig-on kay sa usa ka lawalawa. Ang mga adlaw sa among panuigon may kapitoan ka tuig, kun bisan tungod sa kabaskug may kawaloan ka tuig; bisan pa niana ang ilang garbo mao lamang ang kabudlay ug kasub-anan; kay kini sa madali mosaylo, ug kami managpanlupad. Kinsa ba ang makaila sa gahum sa imong kasuko, ug sa imong kaligutgut sumala sa kahadlok nga angay kanimo? Busa tudloi kami sa pag-isip sa among mga adlaw, aron makabaton kami ug usa ka kasingkasing nga manggialamon. Bumalik ka, Ginoo! Hangtud anus-a ba? Ug pahinulsola kini kanimo mahitungod sa imong mga ulipon. Busga kami sa kabuntagon sa imong kaluoy, aron kami managmaya ug managkalipay sa tanan namong mga adlaw. Lipaya kami sumala sa mga adlaw nga ikaw nagsakit kanamo, ug sa katuigan nga kami nakakita sa kadautan. Ipakita ang imong buhat nganhi sa imong mga ulipon. Ug ang imong himaya ibabaw sa ilang mga anak. Ug itugot nga ang kahimuot sa Ginoo nga among Dios magapaibabaw kanamo; ug lig-onon mo kanamo ang buhat sa among mga kamot; oo, ang-buhat sa among mga kamot lig-onon mo kini.

Salmo 100

Mag-awit ako kanimo bahin sa kaluoy ug sa hustisya, Ginoo. Magkanta ako ug may salabutan diha sa hingpit nga dalan. Kanus-a ka man moari kanako? Sa walay limbong nga kasingkasing magalakaw ako sa sulod sa akong balay. Dili ko ibutang sa atubangan sa akong mga mata ang butang nga mahugaw: ang mga mamumuhat sa kalapasan akong gidumtan. Ang kasingkasing nga masukihon wala nagpabilin kanako; ang tawo nga dautan nga mibalik gikan kanako wala maila sa ako. Ang nagabutang-butang sa iyang isigkatawo sa tago, gipahawa siya gikan kanako. Uban kaniya kansang mata mapahitas-on, ug ang iyang kasingkasing dili gayud matagbaw, wala ako mokaon. Ang akong mga mata nagatan-aw sa mga matinumanon sa yuta, aron sila managlingkod uban kanako. Siya nga magalakaw sa dalan sa pagkahingpit, siya magaalagad kanako. Siya nga nagabuhat ug pagkamapahitas-on dili magapuyo sa sulod sa akong balay. Siya nga nagasulti og dili matarong dili pagalig-onon sa atubangan sa akong mga mata. Sa buntag-buntag pagalaglagon ko ang tanang mga makasasala sa yuta, aron sa pagputol sa tanang mga mamumuhat sa kasal-anan sa ciudad sa Ginoo.

Tigbasa:  Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Aleluya, aleluya, aleluya. Himayaon ka, oh Dios (3X)

Ginoo, malooy ka (3X)

Kon dunay duha ka troparia, basahon ang una dinhi. Kon wala, mopadayon:

Tigbasa: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo

(Dayon basahon ang Ikaduhang troparion kon duna) ug dayon:

Karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Theotokion: Unsaon namo ikaw sa pagtawag, oh ikaw nga puno sa grasya? Ang kalangitan? kay gikan kanimo mo mibanagbanag ang Adlaw sa pagkamatarung. Ang paraiso? kay gikan kanimo mipigsang ang bulak sa pagka-walay-kamatayon. Ang Birhen? kay ikaw nagpabilin nga walay pagkamadunoton. Ang putli nga Inahan? kay gikugus nimo ang imong Anak, ang Dios sa tanan. Pangaliyupo kaniya nga maluwas among mga kalag.

Pasunda ang akong mga lakang sa imong pulong; ug ayaw itugot nga may bisan unsa nga kadautan nga magagahum kanako. Tubsa ako gikan sa pagbutangbutang sa tawo, aron magatuman ako sa imong mga lagda. Ipasidlak ang imong nawong ibabaw sa imong alagad; ug tudloi ako sa imong kabalaoran.

Pun-a ang akong mga ngabil sa pagdayeg kanimo, Ginoo, aron makaawit ako sa imong himaya sa tibuok nga adlaw.

Tigbasa: Santos Dios, Santong Malig-on, Santos nga Walay Kamatayon, malooy ka kanamo. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Santisima Trinidad, malooy ka kanamo, oh Ginoo hinloi kami sa among mga sala, oh Magtutudlo pasayloa ang among mga kalapasan, oh Santos nga Ginoo, duawa ug ayoha ang among mga kahuyang, tungod sa imong ngalan.

Ginoo, maluoy ka. (3x)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaana ang imong ngalan. Moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga utang ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakautang kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, hinonoa luwasa kami sa dautan.

Pari: Kay imo man ang gingharian, ang gahum, ug ang himaya, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan.

O, kong walay pari: Ginoong HesuKristo nga Anak sa Dios, maluoy ka kanamo.

Tanan: Amen.

Ug dayon basahon ang gitakdang Kontakion.  Kon dunay duha ka kontakia, basahon ang usa nga gikantada human sa 6th Ode sa canons sa Matins.  Ug dayon:

Tanan: Ginoo, malooy ka (40X)

Ang Pag-ampo sa matag Oras

Tigbasa: oh Kristo among Dios, gisimba ikaw ug gidayeg sa tanang panahon ug takna, ikaw nag-antos alang kanamo, puno ikaw sa kalooy, gihigugma mo ang matarong ug gikaloy-an ang mga makasasala, Nagtawag ka sa tanan alang sa kaluwasan pinaagi sa saad nga panalangin nga moabot. Dawata, oh Ginoo, ang among mga pag-ampo niining taknaa, ug giyahe ang among mga kinabuhi sa pagtuman sa imong mga kasugoan. Santosa ang among mga kalag, himoang putli ang among lawas, himoang husto ang among mga hunahuna ug himoang husto ang among mga pulong ug ipahilayo kami sa mga kasub-anan, kadaut ug sa mga kasakit. Paubani kami sa imong mga anghel aron pinaagi sa ilang mga pagiya kanamo, makab-ot namo ang panaghiusa sa pagtuo ug kahibalo sa dili maduol nga himaya, kay dalaygon ikaw sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ginoo, Malooy ka (3X)

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Labaw gitahud kaysa mga kerubin, ug dili matupngang labawng mahimayaon kaysa mga serapin; kinsang walay pagkamadunoton naghimugso sa Dios nga Pulong; matuod nga Theotokos, ibayaw namo ang imong kabantugan.

Sa ngalan sa Ginoo, Padre, ihatag ang bendisyon.

Kong walay pari:
Ginoo, bendisyoni kami.

Pari: Oh Dios magmaloloy-on ka kanamo, ug panalangini kami, ug pasidlaka ang imong nawong sa ibabaw namo.

Kong walay pari: Pinaagi sa mga pag-ampo sa among santos nga mga Amahan, Ginoong Hesukristo among Dios, malooy ka kanamo ug luwasa kami. Amen.

Unya ang Pag-Ampo sa Unang Oras: 

Pari o tigbasa: Oh Kristo, ang tinuod nga Kahayag, nga naglamdag ug nagbalaan sa matag tawo nga moanhi sa kalibutan: himoa nga masilaw kami ang kahayag sa imong nawong aron nga pinaagi niini makita namo ang dili-maduol nga kahayag. Giyahi ang atong mga lakang sa pagbuhat sa imong kasugoan, pinaagi sa mga pagpangamuyo sa imong labing putli nga Inahan, ug sa tanan nimong mga santos. Amen.

Tanan: (Tono 8) Oh Theotokos, manlalaban ug tigmando, kami nga imong mga sulugoon nagahalad kanimo ug awit sa kadaugan ug pagpasalamat, tungod sa among kagawasan gikan sa tanang dautan. Apan tungod kay ikaw walay kapildihan sa gahum, ilikay kami gikan sa mga kakuyaw, aron nga kami magasinggit kanimo: Magmaya ka, asawa nga dili minyo!

Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kahangturan ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

Ginoo, maluoy ka.

Padre, ihatag ang bendisyon.

Pari: Hinaut nga si Kristo atong matuod nga Dios, pinaagi sa mga pag-ampo sa iyang pinakaputli nga Inahan, sa among santos nga mga amahan nga nagdala sa Dios, ug sa tanan niyang santos, maluoy ug magluwas kanato, kay Siya maloloy-on ug mahigugmaon sa mga tawo.

Tanan:  Amen.  Ginoo, maluoy ka. (3x)