Pag-ampo sa paghimo sa usa ka katekyumen

Pari: Mag-ampo kita sa Ginoo.

Tanan: Ginoo, malooy ka.

Pari: Sa imong ngalan, oh Ginoong Dios sa Kamatuoran, ug sa ngalan sa imong bugtong Anak, ug sa imong Espiritu Santo, ipandong ko ang akong kamot niining imong alagad nga si N., kay giisip siya nga takus sa pagdangup ngadto sa imong balaang ngalan ug pagpasilong ilalum sa landong sa imong mga pako.

Ipahalayo gikan kaniya ang karaang kasaypanan, ug pun-a siya sa pagtuo ug paglaum ug pahigugma nga anaa kanimo.

Pahibalo siya nga ikaw lamang ang matuod nga Dios, ug ang imong bugtong Anak nga among Ginoong Jesu-Cristo, ug imong Espiritu Santo.

Itugot siya sa paglakaw sa imong kasugoan, ug sa pagtuman sa mga buhat nga makapahimuot kanimo. Kay kong bisan kinsang magabuhat sa ingon, siya makakaplag sa kinabuhi nga diha kana.

Isulat siya didto sa imong libro sa kinabuhi, ug ihiusa siiya sa panon sa imong panulondon.

Pahimaya ang imong balaang ngalan diha kaniya, ug ang ngalan sa imong hinigugmang Anak nga among Ginoong Jesukristo, ug sa imong maghahatag-kinabuhi nga Espiritu.

Patan-aw ang imong mga mata kaniya diha sa kalooy, ug paminaw ang imong mga dalunggan sa kanunay sa tingog sa iyang pag-ampo.

Palipaya siya sa mga buhaton sa iyang mga kamot, ug sa tanan niyang kaliwat; aron siya makapasalamat kanimo, magasimba ug maghimaya sa imong dako ug labing hataas nga ngalan; ug kanunay makadayeg siya kanimo sa tanang mga adlaw sa iyang kinabuhi.

Kay daygon ka sa tanang mga gahum sa langit, ug imo man ang tanang himaya: sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay ug sa kahangtoran sa mga kahangtoran.

Tanan: Amen.