Awit 9

Ang pag-ampo sa Theotokos (Luke 1:46-55)

Nagapadaku ang akong kalag sa Ginoo.

Ug ang akong espiritu nalipay sa Dios nga akong Manluluwas;

Tungod kay gitamud niya ang ubos nga kahimtang sa iyang ulipon; kay tan-awa, gikan karon ang tanang mga kaliwatan magangalan kanako nga bulahan.

Kay siya nga makagagahum, nagbuhat kanako mga dagkung butang; ug balaan ang iyang ngalan.

Ug ang iyang kalooy anaa sa mga kaliwatan ngadto sa mga kaliwatan sa mga nagakahadlok kaniya.

Siya nagapakita ug kusog sa iyang bukton; siya nagapapatlaag sa mga palabilabihon tungod sa hunahuna sa ilang kasingkasing.

Siya nagapakanaug gikan sa mga lingkoranang harianon sa mga principe, ug nagatuboy sa mga ubos ug kahimtang.

Ang gigutom gibusog niya sa mga maayong butang, ug gipapahawa niya nga walay sulod ang mga bahandianon.

Mitabang siya kang Israel nga iyang ulipon, aron siya mahanumdum sa kalooy;

Ingon sa gisulti niya sa atong mga ginikanan ngadto kang Abraham ug sa iyang mga kaliwatan sa gihapon.

Ang pag-ampo sa Zacharias, ang Amahan sa Mag-uuna (Lucas 1:68-79)

Dalayegon ang Ginoo, ang Dios sa Israel! Kay siya midu-aw ug nagbuhat ug pagtubos sa iyang lungsod.

Ug nagpabangon alang kanato ug usa ka sungay sa kaluwasan sa kabanayan ni David nga iyang ulipon.

Ingon sa iyang gisulti pinaagi sa baba sa iyang mga balaan nga manalagna gikan pa sa mga unang panahon:

Kaluwasan gikan sa atong mga kaaway, ug gikan sa kamot sa tanan niadtong mga nanagdumot kanato;

Sa pagpakita ug kalooy ngadto sa atong mga ginikanan ug sapaghinumdum sa iyang balaang tugon;

Para sa walo ka bersikulo

Ang panumpa nga iyang gihatag kang Abraham nga atong amahan.

Sa pagtugot kanato nga sa naluwas kita gikan sa kamot sa atong mga kaaway, managalagad kaniya sa walay kahadlok, sa pagkaputli ug sa pagkamatarung sa atubangan niya sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi.

Para sa unom ka bersikulo

Ug ikaw, bata, paganganlan ka nga manalagna sa Hataas Uyamut, kay magauna ka sa atubangan sa nawong sa Ginoo sa pag-andam sa iyang mga dalan,

Sa paghatag kahibalo sa kaluwasan sa iyang katawohan, sa pagpasaylo sa ilang mga sala, tungod sa malomong kalooy sa atong Dios;

Para sa upat ka bersikulo

Nga tungod niana, modu-aw kanato ang adlawng masanag gikan sa kahitas-an,

Sa pag-iwag sa mga nanaglingkod sa kangitngitan ug sa landong sa kamatayon, sa pagmando sa atong mga tiil sa dalan sa pakigdait.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangturan. Amen.