Ode 8

The Song of the Three Young Men

Dayega ang Ginoo, kamong tanan nga iyang binuhat;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Dayega ang Ginoo, kamong tanang mga anghel sa Ginoo ug tanang kalangitan;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Dayega ang Ginoo, kamong tanang katubigan ibabaw sa panganod ug tanang mga gahom nga langitnon;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Dayega ang Ginoo, adlaw ug bulan ug mga bituon sa langit;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Dayega ang Ginoo, ulan ug yamog ug tanang kahanginan;;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Dayega ang Ginoo, kalayo ug kainit, mamahit nga kabugnaw ug makapaso nga kainit;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Dayega ang Ginoo, yamog ug niyebe, yelo ug katugnaw;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Dayega ang Ginoo, niyebe ug yelo, kilat ug kapanganoran;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Dayega ang Ginoo, kahayag sa adlaw ug kangitngitan, gabii ug mga adlaw;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Dayega ang Ginoo, mga bukid ug mga bungtod ug tanang mga tanum nga anaa niini;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Dayega ang Ginoo, kamong mga tinubdan, mga dagat ug sapa, kamong balyena ug mga binuhat sa kadagatan;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Para sa napulo ka bersikulo

Dayega ang Ginoo, kamong tanang mga langgam, tanang mga baka ug mga mananap nga ihalas;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Dayega ang Ginoo, kamong mga anak sa tawo. Dayegon ang Ginoo kang Israel;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Para sa walo ka bersikulo

Dayega ang Ginoo, kamong mga pari sa Ginoo, kamong mga alagad niya;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Dayega ang Ginoo, kamong mga kalag sa mga matarung, kamong mga balaan ug maaghop og kasingkasing;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Para sa unom ka bersikulo

Dayega ang Ginoo, oh Ananias, Asarias ug Misael;
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Dayega ang Ginoo, kamong mga apostoles, mga propeta, ug mga martir sa Ginoo.
awita ug himayaa siya hangtod sa kahangtoran.

Para sa upat ka bersikulo

Dayegon namo ang Ginoo: Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo;
awiton ug himayaon siya namo hangtod sa kahangtoran.

Dalayegon ug pasidunggon ug simbahon ang Ginoo;
awiton ug himayaon siya namo hangtod sa kahangtoran.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangturan. Amen.