Ikalimang Awit

Ang Pag-Ampo ni Isaias (Isaias 26:9-20)

Sa sayong kabuntagon magbangon ang akong kalag kanimo, oh Dios, kay ang imong mga kasugoan mao ang kahayag dinhi sa yuta.

Tun-a ang pagkamatarung, kamong mga namuyo sa kalibutan.

Kay nahurot ang dautan; dili niya mokat-on ang pagkamatarung dinhi sa yuta; dili niya buhaton ang kamatuoran. Ipawala ang dili-diosnon aron dili niya makita ang himaya sa Ginoo.

Oh Ginoo, ang imong bukton gibayaw ug wala sila mahibalo niini. Apan sa higayon nga makaamgo sila niini, mangaulaw sila. Gikupot sa pagselos ang usa ka katawhan nga wala’y natudloan, ug ang kalayo maoy molamoy sa imong mga kaaway.

Oh Ginoo nga among Dios, ihatag kanamo ang kalinaw, kay ikaw usab ang naghatag sa tanang butang alang kanamo.

O Ginoo nga among Dios, kuhaa kami ingon sa imong kaugalingon; oh Ginoo, ang uban gawas nimo wala namo mahibalo. Apan ang imong ngalan ra ang among gitahod.

Apan dili makita sa mga namatay ang kahayag, ni mabangonan sila sa mga mananambal. Busa gidala sila nimo ug giguba sila, ug nakuha nimo ang tanan nilang mga lalake.

Makadugang mga kalisdanan ngadto nila, oh Ginoo; makadugang dugang mga kalisdanan ngadto sa mga makapahitas-on dinhi sa kalibutan.

Oh Ginoo, sa kagul-anan nahinumdum ako kanimo; diha sa diyutay nga kalisdanan uban kanamo ang imong pamadlong.

Para sa walo ka bersikulo

Ug sama sa usa ka babaye nga mabdos, kansa nagakahaduol na ang panahon sa iyang pag-anak, ug nagasinggit siya tungod sa iyang kasakit, mao man kami ngadto sa imong hinigugma tungod sa kahadlok sa imo, oh Ginoo.

Kami nanamkon ug nag-antos ug nanganak kami; nagpatungha sa espiritu sa imong kaluwasan sa yuta.

Para sa unom ka bersikulo

Dili kami mapukan; hinuon mapukan ang mga nagapuyo sa kalibutan.

Ang mga minatay mangabanhaw; ug kadtong atua sa mga lubnganan mobangon, ug magamaya sila nga anaa sa ilalum sa yuta.

Para sa upat ka bersikulo

Kay ang yamog gikan kanimo magapakaayo kanila, apan ang yuta sa mga dautan mohurot.

Umari kamo, akong katawhan, sumulod ikaw sa imong lawak ug tak-uma ang imong pultahan sa imong libut: tagoi ang imong kaugalingon sa diyutay nga panahon, hangtud nga moagi na ang kasuko sa Ginoo.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangturan. Amen.