Ode 3

The Song of Hannah (1 Sam 2:1-10)

Ang akong kasingkasing naghimaya sa Ginoo; ang akong paglaum gibayaw diha sa Ginoo. Ang akong pagpasigarbo nadaku ibabaw sa akong mga kaaway; tungod kay ako nagmalipayon diha sa imong kaluwasan.

Walay laing balaan sama sa Ginoo; kay walay lain gawas kanimo, ni adunay lain nga bato sama sa among Dios.

Ayaw na pagsulti sa hilabihan ka pagkamapahitas-on; ayaw pagpagulaa ang palabilabi sa imong baba.

Kay ang Ginoo maoy usa ka Dios sa kahibalo, ug pinaagi kaniya ang mga panlihok ginatimbang.

Ang mga busogan sa mga makagagahum nga tawo nangabunggo; ug sila nga nahisukamod ginabaksan sa kusog.

Sila nga mga busog nagpasuhol sa ilang kaugalingon alang sa tinapay; ug sila nga gigutom mingpahulay gikan sa kagutmanan. Ang apuli nanganak ug pito; ug siya nga daghan ug mga anak nagaanam ug kahuyang.

Ang Ginoo mopatay ug mobanhaw; siya mobanlud ngadto sa Hades ug mobayaw sa itaas.

Ang Ginoo mohimo sa tawo nga kabus, ug magapadato; siya magapaubos sa tawo, siya usab magabayaw.

Siya magabangon sa kabus gikan sa abug, iyang gituboy ang hangul gikan sa kalibangan, aron sa pagpalingkod kanila uban sa mga principe, ug manunod sa trono sa himaya.

Para sa walo ka bersikulo

Gihatag niya ang iyang pag-ampo kaniya nga nag-ampo, gipanalanginan niya ang mga katuigan sa tawong matarung.

Kay dili magmalig-on ang tawong gamhanan diha sa iyang kaugalingong kusog: Lumpagon sa Ginoo ang iyang kaaway; ang Ginoo balaan man.

Para sa unom ka bersikulo

Ayaw ipasigarbo ang tawong manggialamon sa iyang kaalam; ayaw pahimayaa ang tawong gamhanan sa iyang kusog; ayaw ipasigarbo ang adunahan sa iyang bahandianon.

Apan siya nga magahimaya, pahimayaa siya tungod niini: nga adunay siya og pagsabut ug nakaila siya sa Ginoo, kinsa naghimo sa paghukom ug sa pagkamatarung sa kinataliwad-an sa yuta.

Para sa upat ka bersikulo

The Lord has gone up into the heavens and has thundered; he will judge the ends of the earth, for he is righteous.

Ang Ginoo misaka sa kalangitan ug midalugdog; iyang pagahukman ang mga kinatumyan sa yuta; kay matarung man siya;

Ug siya magahatag ug kusog sa atong mga hari, ug himayaon niya ang gahom sa iyang dinihog.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangturan. Amen.