Ode 1

Ang Awit ni Moises (Exodo 15:1-19)

Unya miawit si Moises, ug ang mga anak sa Israel, niini nga alawiton sa Ginoo ug misulti sa pag-ingon: Magaawit ako sa Ginoo, kay siya midaug nga mahimayaon. Ginatukmod niya sa dagat ang kabayo ug ang nagkabayo niini.

Ang Ginoo mao ang akong kaligonan ug alawiton, ug nahimo nga akong kaluwasan: Kini mao ang akong Dios, ug ako magadalayeg kaniya: Ang Dios sa akong amahan, ug igapataas ko siya.

Ang Ginoo maoy tawo sa panggubatan; Ang Ginoo mao ang iyang ngalan.

Ang mga karro ni Faraon ug sa iyang kasundalohan gitukmod niya sa dagat. Ug ang iyang mga pinili nga mga pangulo nangalumos sa Dagat nga Mapula.

Ang mga kahiladman mingtabon kanila; nangaunlod sila sa kahiladman ingon sa usa ka bato.

Ang imong kamot nga too, oh Ginoo, mahimayaon sa gahum. Ang imong kamot nga too, h Ginoo, nagadugmok sa kaaway.

Ug sa pagkadaku sa imong kagahum imong gilintuwad kadtong mingtindog batok kanimo; gisugo mo ang imong kaligutgut, kini naglamoy kanila ingon sa mga laya nga dagami.

Sa huyop sa imong mga ilong mingpundok ang mga tubig, mingtipon-og nga habog ang mga sulog ingon sa usa ka tapok; ang mga kahiladman mitibook sa kinataliwad-an sa dagat.

Ang kaaway miingon: Pagalutoson ko, pagaagpason ko, pagabahin-bahinon ko ang mga inagaw, Ang akong tinguha pagatagbawon diha kanila; pagabakyawon ko ang akong espada, ang kamot ko magalaglag kanila.

Gihuypan mo sila sa imong hangin, ug ang dagat milukot kanila. Minglugdang sila ingon sa tingga sa makusog nga mga tubig.

Kinsa man ang sama kanimo, oh Ginoo, sa taliwala sa mga dios? Kinsa man ang sama kanimo, mahimayaon sa pagkabalaan, kahaladlokan sa mga pagdayeg, magbubuhat sa mga katingalahan?

Gituy-od mo ang imong kamot nga too, ang yuta milamoy kanila.

Ikaw sa imong mahigugmaong-kalolot nagmando niining katawohan, nga imong nabawi: Gitultulan mo sila tungod sa imong kabaskug paingon sa imong balaan nga puloy-anan.

Ang mga katawohan nakadungog, ug sila nangurog: Gidakup sa mga kasakit ang mga pumoluyo sa Canaan.

Para sa walo ka bersikulo

Unya ang mga pangulo sa Edom nangalisang; Ang mga tawong mabaskug sa Moab gidakup sa pagkurog. Ang tanan nga mga pumoluyo sa Canaan nangahanaw.

Nahulog sa ibabaw nila ang kahadlok ug kalisang; ungod sa pagkamakagagahum sa imong bukton nangahilum sila ingon sa usa ka bato.

Para sa unom ka bersikulo

Hangtud nga mingsaylo ang imong katawohan, oh Ginoo, hangtud nga mingsaylo kini nga katawohan nga imong gipalit.

Ikaw magapasulod kanila, ug magapahamutang kanila sa bukid sa imong panulondon, sa dapit nga imong puloy-anan nga imong gitagana, oh Ginoo; aa balaang puloy-anan, oh Ginoo, nga gitukod mo sa imong mga kamot.

Para sa upat ka bersikulo

Ang Ginoo magahari sa mga katuigan nga walay katapusan.

Kay ang mga kabayo ni Faraon mingsulod uban sa iyang mga karro, ug uban sa iyang mga katawhang nagakabayo ngadto sa dagat, ug gipabalik sa Ginoo ang mga tubig sa dagat sa ibabaw nila; apan ang mga anak sa Israel nanagpanlakaw sa mamala nga yuta sa taliwala sa dagat.

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, karon ug sa kanunay, ug hangtod sa mga kahangtoran sa mga kahangturan. Amen.