Unang Stasis

Salmo 1

1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkoranan sa mga mayubiton:
2 Kondili anaa sa Kasugoan sa Ginoo ang iyang kalipay; ug sa Kasugoan niya nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabii.
3 Ug siya mahisama sa kahoy nga natanum sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, Kansang dahon usab dili malaya, ug bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon.
4 Dili ingon niini ang mga dautan, kondili ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin.
5 Busa dili magatindog ang mga dautan sa paghukom, ni ang mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarung.
6 Kay naila sa Ginoo ang dalan sa mga matarung; apan ang dalan sa mga dautan mawala.

Salmo 2

1 Ngano nga nagalungotlungot ang kanasuran, ug ang mga katawhan nagapalandong sa butang nga kawang?
2 Ang mga hari sa yuta nanagpahamutang sa ilang kaugalingon, ug ang mga punoan nanagsabutsabut sa tingub, batok sa Ginoo ug batok sa iyang Kristo, nga nagaingon:
3 Pagabugtoon nato ang ilang mga talikala, ug igasalibay ta gikan kanato ang ilang mga igtatakgus.
4 Siya nga nagalingkod sa kalangitan magakatawa: Ang Ginoo magahimo kanila nga yubitonon.
5 Unya siya magasulti kanila diha sa iyang kaligutgut, ug diha sa iyang kapungot siya magagubot kanila.
6 “Apan gibutang ko niya ingon nga hari ibabaw sa Siyon, ang akong bungtod nga balaan.
7 Magamantala ako sa sugo: Ang Ginoo nag-ingon kanako: ‘Ikaw mao ang akong anak; gianak ko ikaw niining adlawa.’
8 Kanako mangayo ka, ug kanimo igahatag ko ang mga nasud nga imong panulondon, ig mapanag-iya mo ang mga kinatumyang dapit sa yuta.
9 Pagabantayon mo sila sa sungkod nga puthaw: Pagapulpugon mo sila ingon sa banga sa magkokolon.”
10 Busa karon, oh mga hari, magmaalamon kamo, magpatudlo kamo, mga maghuhukom sa yuta.
11 Sa kahadlok, umalagad kamo sa Ginoo, ug managlipay kamo uban ang pagkurog.
12 Guniti ang iyang panudlo, aron siya dili masuko, ug mangawala kamo diha sa dalan, kay ang kapungot niya mosilaub sa dili madugay. Bulahan kadtong tanan nga modangup diha kaniya.

Salmo 3

Usa ka salmo ni David sa dihang mikagiw siya gikan sa panagway ni Absalom nga iyang anak, didto sa kamingawan. 

1 Ginoo, daw unsa ang pagkadaghan sa akong mga kaaway! Daghan sila nga mga mingtindog batok kanako.
2 Daghan ang nagaingon mahatungod sa akong kalag: Walay tabang alang kaniya diha sa Dios.
3 Apan ikaw, Ginoo, mao ang taming nga nagalibut kanako, Ang himaya ko ug ang magbabangon sa akong ulo.
4 Sa akong tingog nagatu-aw ako sa Ginoo, Ug siya nagatubag kanako gikan sa iyang bungtod nga balaan.
5 Mihigda ako ug nakatulog, Nahigmata ako; kay nagasagang kanako ang Ginoo.
6 Dili ako mahadlok sa napulo ka libo sa katawhan Nga misulong nga milikus batok kanako.
7 Tumindog ka, Ginoo, luwasa ako, oh Dios ko; Kay gihampak mo sa apapangig ang tanan ko nga mga kaaway: Ang mga ngipon sa mga dautan gipanugmok nimo.
8 Iya sa Ginoo ang kaluwasan: Ang imong panalangin anaa sa ibabaw sa imong katawhan.

Ikaduhang Stasis

Salmo 4

Para sa katapusan: usa ka awit ni David, uban sa mga salmo.

1 Gidungog mo ako sa diha nga nagtawag ako, oh Dios sa akong pagkamatarung; gibuhian mo ako sa diha ako sa akong kalisdanan: Kaloy-i ako ug patalinghugan mo ang akong pag-ampo.
2 Oh kamo nga mga anak sa mga tawo, hangtud ba anus-a nga pagabalihon ninyo ang akong himaya ngadto sa pagkatalamayon? Hangtud anus-a ba ang paghigugma ninyo sa kakawangan, ug ang pagpangita ninyo sa kabakakan?
3 Apan hibaloi nga ang Ginoo nagpinig alang kaniya sa tawo nga diosnon: Ang Ginoo magapatalinghug sa diha nga magatawag ako kaniya.
4 Tumindog kamo nga may pagkurog, ug dili kamo magpakasala: Makigsulti kamo sa inyong kaugalingong kasingkasing diha sa inyong higdaanan, ug maghilum kamo.
5 Panghalad kamo ug mga halad sa pagkamatarung, Ug ibutang ang inyong pagsalig diha sa Ginoo.
6 Daghan ang mga nagaingon: Kinsa ang magapakita kanato ug butang maayo? Ibanwag, Ginoo, ang kahayag sa imong nawong sa ibabaw namo.
7 Nagbutang ikaw ug kalipay sa akong kasingkasing, Labaw pa kay sa ilang hingbatonan sa panahon nga midaghan ang ilang trigo ug ang ilang duga sa parras.
8 Sa pakigdait magahigda ako, ug magakatulog ako: Kay ikaw lamang, Ginoo, ang nagapapuyo kanako sa walay kabilinggan.

Salmo 5

Para sa katapusan: ang salmo ni David alang sa babayeng nakadawat sa panulundun.

1 Patalinghugi, Ginoo, ang akong mga pulong; dungga ang akong pagtu-aw!
2 Pamatia ang tingog sa akong pag-ampo, Hari ko ug Dios ko: kay kanimo nagaampo ako.
3 Patalinghugi ang akong mga pulong, oh Ginoo; tagda ang akong pagtu-aw! Pamatia ang tingog sa akong pag-ampo, Hari ko ug Dios ko: kay kanimo mag-ampo ako, Ginoo.
4 Sa buntag makadungog ka sa akong tingog; pasakaon ko ang akong pag-ampo nganha kanimo ug magahulat ako
5 Kay ikaw dili mao ang Dios nga may kalipay diha sa kadautan. Ang dautan dili magapuyo uban kanimo; ang mga mapahitas-on dili magatindog sa atubangan sa imong mga mata.
6 Nagadumot ikaw sa tanang mga mamumuhat sa kasal-anan; pagalaglagon mo kadto sila nga nagasulti ug mga bakak.
7 Ang Ginoo nagadumot sa giuhaw sa dugo ug sa tawo nga malimbongon.
8 Apan mahitungod kanako, diha sa kadagaya sa imong kaluoy, mosulod ako sa imong balay: sa pagkahadlok kanimo, magasimba ako sa atubangan sa imong templo nga balaan.
9 Mandoi ako, Ginoo, sa imong pagkamatarung tungod sa akong mga kaaway; tul-iron mo sa akong atubangan ang imong dalan.
10 Kay sa ilang baba walay kamatuoran; kawang ang ilang kasingkasing.
11 Ang ilang totonlan maoy usa ka lubnganan nga inablihan: magaulog-ulog sila uban sa ilang dila. Hukmi sila nga sad-an, oh Dios.
12 Ipahulog sila pinaagi sa ilang kaugalingong tambag: Tungod sa pagkadaghan sa ilang mga kalapasan itukmod sila; kay mingsukol sila batok kanimo.
13 Apan papaglipaya kadtong tanan nga nanagsalig kanimo; sa gihapon pasinggita sila sa kalipay, tungod kay magapuyo ka sa taliwala kanila.
14 Pasagdi nga maglipay usab diha kanimo ang mga nahagugma sa imong ngalan, kay ikaw magapanalangin sa mga matarung.
15 Oh Ginoo, ikaw magalikus kaniya uban sa kalooy ingon nga usa ka taming.

Salmo 6

Para sa katapusan: ang salmo ni David uban sa mga huni alang sa ikawalong adlaw.

1 Ginoo, ayaw ako pagbadlonga diha sa imong kapungot, ni pagcastigohon mo ako diha sa imong mainit nga kaligutgut.
2 Malooy ikaw kanako, Ginoo; kay nalaya ako: ayohon mo ako, Ginoo, kay ang akong mga bukog nangatay-og.
3 Ang akong kalag usab nagubot sa hilabihan gayud: ug ikaw, Ginoo, hangtud ba anus-a?
4 Bumalik ka, Ginoo, luwasa ang akong kalag: luwason mo ako tungod sa imong kaluoy.
5 Kay diha sa kamatayon walay paghandum mahitungod kanimo: kinsa ba ang magapasalamat kanimo didto sa Hades?
6 Gikapuyan na ako sa akong pagagulo: sa matag-gabii ginapalunopan ko ang akong higdaanan; ang akong kama ginabisibisan ko sa akong mga luha;
7 Ang akong mata namad-an na tungod sa kaguol; nahalap kini tungod sa tanan ko nga mga kaaway.
8 Pahalayo kanako, ngatanan kamo nga mamumuhat sa kasal-anan: kay ang Ginoo nagpatalinghug sa tingog sa akong paghilak.
9 Ang Ginoo nagpatalinghug sa akong pagpangaliyupo; ang Ginoo magadawat sa kong pag-ampo.
10 Mangaulaw ug mangalisang sa hilabihan ang tanan ko nga mga kaaway: sila motalikod, sila pagapakaulawan sa kalit gayud.

Ikatulong Stasis

Salmo 7

Usa ka salmo ni David, nga iyang giawit sa Ginoo mahitungod sa mga pulong ni Kush, nga anak ni Benhamin.

1 Ginoo nga akong Dios, diha kanimo midangup ako: luwasa ako gikan sa tanan nga mga nagalutos kanako, ug bawi-on mo ako,
2 Kay tingali unya ingon sa leon magagisi sila sa akong kalag, nga magawataswatas niini samtang nga walay bisan kinsa nga magaluwas.
3 Ginoo nga akong Dios, kong akong gibuhat kini: kong sa akong mga kamot adunay kasal-anan:
4 Kong ako nagbalus ug dautan kaniya nga diha sa pakigdatit uban kanako; (oo, akong gitugyan siya nga sa walay gipasikaran nahimong akong kabatok;
5 Ipalutos sa kaaway ang akong kalag, ug hiagpasan kini; oo, patumbi kaniya ngadto sa yuta ang akong kinabuhi, ug ang akong himaya ibutang diha sa abug.
6 Tumindog ka, Ginoo, diha sa imong kasuko: bumangon ka batok sa kapungot sa akong mga kabatok: ug magmata ka alang kanako; ikaw nga nagsugo sa paghukom.
7 Paalironga libut kanimo ang katilingban sa mga katawhan; ug sa ibabaw nila, bumalik ka sa kahitas-an.
8 Ang Ginoo nagpahamtang ug hukom sa mga katawhan: hukman mo ako, Ginoo, sumala sa akong pagkamatarung, ug sumala sa akong pagkahingpit nga ania kanako.
9 Oh laglagon mo ang kadautan sa mga dautan, apan patindogon mo ang matarung, kay ang Dios nga matarung nagasusi sa mga hunahuna ug sa mga kasingkasing.
10 Ang akong taming anaa sa Dios, nga nagaluwas sa mga matul-id sa kasingkasing.
11 Ang Dios mao ang maghuhukom nga matarung. Oo, usa ka Dios nga batok sa mga dautan may kaligutgut sa matag-adlaw.
12 Kong ang usa ka tawo dili makabig, pagabairon niya ang iyang espada; gibawog niya ang iyang pana, ug giandam niya kini;
13 Giandam usab niya alang kaniya ang mga hinagiban sa kamatayon: gibuhat niya ang iyang mga udyong nga mga mahait.
14 Ania karon, magaanak siya uban sa kasal-anan; oo, nanamkon siya ug limbong, ug nagaanak ug bakak.
15 Nagbuhat siya ug atabay, ug nagkalot niini: ug siya nahulog ngadto sa kalut nga iyang gibuhat.
16 Ang iyang dautang buhat magabalik sa ibabaw sa iyang ulo, ug ang iyang kabangis mahulog sa iyang alimpulo.
17 Magapasalamat ako sa Ginoo sumala sa iyang pagkamatarung, ug magaawit ako sa pagdayeg sa ngalan sa Ginoo, ang Labing Halangdon.

Salmo 8

Para sa katapusan: ang salmo ni David, mahitungod sa mga pigsanan ug ubas

1 Ginoo nga Ginoo namo, pagkahalangdon sa imong ngalan sa tibook nga yuta, nga gibutang mo ang imong himaya sa ibabaw sa mga langit!
2 Gikan sa baba sa mga magagmayng bata ug sa mga nagasuso gipahamutang mo ang kalig-on, tungod sa imong mga kabatok, aron ikaw makapahilum sa kaaway ug sa tigpanimalus.
3 Sa magapalandong ako sa imong mga langit, sa buhat sa imong mga tudlo, aa bulan ug sa mga bitoon nga imong gibut-an;
4 Unsa ba ang tawo, nga ikaw matinagdanon man kaniya? Ug ang anak sa tawo, nga ikaw nagdu-aw man kaniya?
5 Kay gibuhat mo siya nga ubos lamang ug diyutay kay sa mga anghel, ug gipurongpurongan mo siya uban sa himaya ug dungog.
6 Binuhat mo siya nga agalon sa mga binuhat sa imong mga kamot; ang tanan gibutang mo sa ilalum sa iyang mga tiil:
7 Tanang mga carnero ug mga baka, oo, ug ang mga mananap sa kapatagan,
8 Ang mga langgam sa kalangitan, ug ang mga isda sa dagat, bisan unsa nga moagi sa mga alagianan sa kadagatan.
9 Ginoo, nga among Ginoo, pagkahalangdon sa imong ngalan sa tibook nga yuta.