Bread

Fasting before Lent

During the weeks leading up to Lent, our plan of fasting is a little different from usual.

This Sunday, February 9, we will hear the parable of a man who was proud that he kept the twice-weekly fasts. Because he was proud, his fasting did not help him at all. So, in order that we may not be proud, we will not fast at all this week. Naturally, we still do not eat breakfast before receiving the Eucharist. But we eat all foods this week, and we drink wine in moderation with thanksgiving.

The Fathers know that not every Orthodox Christian is diligent about fasting. So they give us a very gradual introduction to the struggle of Lenten fasting: First, this coming week, nobody fasts. If your neighbor or family member is not diligent in fasting on Wednesdays and Fridays, now you are the same. So you cannot judge anyone. If you have ignored the fast, then here is a gentle entry into the Church’s discipline, which can heal the passions of the soul.

The following week, beginning Monday, February 17, we fast as usual: on that Wednesday and Friday we eat no meat, eggs, milk, or dairy products, and we drink no wine — but the other days of the week we eat everything with thanksgiving to God.

Sunday, February 23, is the last day for us to eat meat (chicken, pork, beef, goat) until the Resurrection Day in April. Beginning on Monday, Feb. 24, we eat everything else: Eggs, cheese and milk, wine and oil and everything; only meat is excluded. Even on Wednesday and Friday, we will eat everything except meat.

Finally, on Sunday, March 1, we have milk, eggs, and wine for the last time. The following Monday, March 2, begins “Clean Week,” the first week of the Great Fast.

Ang Pagpuasa sa Wala Pa ang Kwaresma

Samtang niining mga semana nga padulong ngadto sa Kwaresma, ang among plano sa pagpuasa gamay nga lahi sa naandan.

Karong Domingoha, Pebrero 9, madungog nato ang sambingay sa usa ka tawo nga mapasigarbuhon nga gitipigan niya ang pagpuasa kaduha sa matag semana. Apan tungod kay garbo siya, ang iyang pagpuasa wala gyud makatabang kaniya. Mao nga, aron dili kita magmapahitas-on, dili gyud kita magpuasa karong tibuok semanaha. Sigurado, dili gihapon kami mokaon og pamahaw sa wala pa madawat ang Eukaristiya. Apan kan-on namo ang tanang klase sa pagkaon karong semanaha, ug nag-inom kami og bino, nga walay paghubog, nga may pagpasalamat.

Nahibal-an sa mga Amahan sa Simbahan nga dili tanan nga Orthodox nga Kristiyano kugihan bahin sa pagpuasa. Mao nga gihatagan nila kami sa usa ka hinay-hinay nga pagpaila sa pakigbisog sa pagpuasa sa Kwaresma. Una, niining umaabot nga semana, walay bisan kinsa magpuasa. Kung ang imong silingan o paryente wala makugihon sa pagpuasa sa mga Miyerkules ug Biyernes… karon parehas ikaw. Busa dili ka makahukom kang bisan kinsa. Kung wala nimo gibalewala ang pagpuasa, unya ania karon ang usa ka malumo nga pagsulod sa disiplina sa Simbahan, nga makapaayo sa mga pasyon sa kalag.

Pagkasunod semana, sugod Lunes, Pebrero 17, nagpuasa kita sama sa kanunay: Sa Miyerkules ug Biyernes wala kami mokaon og karne, itlog, gatas, ni mga produkto sa gatas; ug wala kami moinom ug bino. Apan ang ubang mga adlaw sa semana mokaon kita sa tanan, nga may pagpasalamat sa Dios.

Ang Domingo, Pebrero 23, mao ang katapusang adlaw nga kita mokaon sa karne (manok, baboy, baka, kanding) hangtod sa Adlaw sa Pagkabanhaw sa sunod Abril 19. Sugod sa Lunes, Pebrero 24, gikaon namo ang tanan nga dili karne: Mga itlog, keso ug gatas, bino ug manteca sa olibo; ang karne lamang ang wala iapil. Bisan sa Miyerkules ug Biyernes, kan-on namo ang tanan, gawas sa karne.

Sa katapusan, sa Domingo, Marso 1, mokaon kami sa gatas, itlog, ug bino sa katapusan nga higayon. Pagkasunod Lunes, Marso 2, magsugod sa “Limpyo nga Semana,” ang una nga semana sa Dakung Puasa.

 

Father Silouan

Add comment

Leave a Reply

Follow us on Facebook!