Joachim and Anna

The Feast of the Conception of… Saint Anna!

Sukad sa tuig 1854, ang mga Romano Katoliko adunay usa ka kapistahan sa “Imakulada nga Pagpanamkon” sa petsa 8 Disyembre. Apan dugay na sa wala pa gibuhat sa mga Katoliko ang ilang bag-ong doktrina sa “Imakulada nga Pagpanamkon,” ang mas una nga bersyon sa maong kasaulogan mao ang kahibulongang pagpanamkon ni Santa Ana, ang inahan sa Theotokos. (Ang karaang Orthodox nga piyesta, sa 9 Disyembre sa kalendaryo sa Simbahan, mahitabo ugma, Domingo, Disyembre 22 sa sekular nga kalendaryo.)

Si Ana, ang inahan sa Birhen Maria, mao ang kamanghoran nga anak nga babaye sa pari nga si Natan gikan sa Bethlehem, gikan sa tribo ni Levi. Siya naminyo kang Joachim, nga lumad sa Galilea. Sulod sa daghang mga tuig ang magtiayon walay anak. Sila nangaliyupo sa Dios sa usa ka saad nga, kon Siya mohatag kanila sa bunga sa tagoangkan, ilang ihalad ang ilang anak ngadto Kaniya ingon nga gasa. Agig tubag sa kinasingkasing nga pag-ampo ni Joachim ug Ana, usa ka anghel sa Ginoo mipahibalo kanila nga sila mahimong mga ginikanan sa usa ka bata, kinsa magdala og panalangin sa tibuok tawhanong kaliwat.

Tropar sa Pagpanamkon ni Santa Ana, Tono 4
Karon nabuak ang mga bugkos sa pagkawalay-panganak
nadungog sa Ginoo ang pag-ampo nila ni Joachim ug Ana.
Gisaad niya sila, nga labaw sa tanan nilang paglaum,
mahimugso nila ang balaang Birhen,
pinaagi kang kinsa matawo ang dili-matukib nga Pulong
ingon nga usa ka mortal nga tawo.
Gisugo sa Dios ang usa ka anghel sa pagsangyaw ngadto kaniya:
Pagmaya, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo.

Kontak sa Pagpanamkon ni Santa Ana, Tono 4
Karon ang kalibutan nagakalipay,
kay pinaagi sa plano sa Dios,
gipanamkon ni Ana ang Theotokos.
Siya manganak sa Birhen
kinsa ang manganak sa dili matukib nga Pulong!

Ang pagkawalay-anak ni Santa Ana usa ka pahinumdom alang kanato, nga ang atong kaugalingon nga mga kalag walay espirituhanong mga hiyas. Apan, pinaagi sa grasya, ang atong apuli nga kalag makahatag sa bunga sa paghinulsol. Si Santa Ana nagsalig sa Dios ug nag-ampo nga mainiton uban sa pagtuo ug paglaum. Kita usab dili mawad-an og paglaum tungod sa atong walay-bunga nga kalag; hinoon, mag-ampo kita nga labaw pa nga ang Dios makatabang kanato sa pag-amuma sa binhi sa paghinulsol. Ang labing balaan nga tawo, ang Inahan ni Kristo nga atong Dios, migawas gikan sa usa ka apuli nga tagoangkan. Sa samang paagi ang bunga sa paghinulsol mahimong motubo diha sa usa ka makasasala nga kalag, kung adunay hugot nga pagtuo ug paglaum diha sa Ginoo.

Pinaagi sa mga pag-ampo sa mga katigulangan sa Dios nga sila si Joachim ug Ana, ug sa ilang anak, nga labing-balaang Theotokos, hinaut nga ang Ginoo maluwas kanato, ug mapalig-on kanato aron sa pagdala og bunga nga takus sa paghinulsol.

Since the year 1854, the Roman Catholics have had a feast of “The Immaculate Conception” on December 8. But long before the Catholics adopted their new doctrine of the “Immaculate Conception,” the earlier version of the festival was the wonderful conception of the holy Anna, the mother of the Theotokos. (The original festival, December 9 on the Church calendar, will take place tomorrow, Sunday, December 22, on the secular calendar.)

Anna, the mother of the Virgin Mary, was the youngest daughter of the priest Nathan from Bethlehem, of the tribe of Levi. She married Joachim, a native of Galilee. For many years the couple had no children. They entreated God, promising that, if he gave them the fruit of the womb, they would offer their child to him as a gift. In answer to the heartfelt prayer of Joachim and Anna, an angel of the Lord announced to them that they would be the parents of a child who would bring blessings to the whole human race.

Tropar of the Conception of St Anna, Tone 4
Today the bonds of barrenness are broken.
God has heard the prayers of Joachim and Anna.
He has promised them beyond all their hopes,
to bear the divine Maiden
by whom the Uncircumscribed One was born as mortal man.
He commanded an angel to cry to her:
Rejoice, O full of grace, the Lord is with you!

Kontak of the Conception of St Anna, Tone 4
Today the world rejoices
for by the dispensation of God,
Anna has given birth to her
who beyond comprehension conceived the inexpressible Word!

Anna’s barrenness illustrates to us that our own souls lack spiritual virtues. However, by grace, even our barren soul may bear the fruits of repentance. Holy Anna trusted God and prayed earnestly with faith and hope. We must also not lose hope because of our fruitless soul; rather, we pray that God will help us nurture the seed of repentance. The most-holy Mother of Christ our God came forth from a barren womb. In the same way, the fruit of repentance can grow in a sinful soul, if there is faith and hope in the Lord.

Through the prayers of the holy ancestors of God, Joachim and Anna, and of their child the most holy Theotokos, may the Lord save us, and strengthen us to bring forth fruit worthy of repentance.

Joachim, Anna, Mary

Father Silouan

Add comment

Leave a Reply

Follow us on Facebook!