Resurrection

Paschal Homily of St John Chrysostom

Wali sa Pascha ni San Juan Crisostomo

Kini nga wali pagabasahon sa Balaang Liturhiya sa Domingo sa pagkabanhaw.
Kini gisulat niadtong tuig 400 AD

Si bisan kinsa nga mainampoon ug nahigugma sa Dios, pag-ambita siya sa kalipay ining maanyag ug masanagong kombira.

Si bisan kinsa nga matinud-anong alagad, pasudla siya sa pagmaya diha sa hingpit nga kalipay sa iyang Ginoo.

Si bisan kinsa nga gipakapoy tungod sa pagpuasa, patagamtama siya sa iyang balus.

Si bisan kinsa nga naghago gikan sa unang oras, hatagi siya karon sa iyang ganti.

Si bisan kinsa nga miabut human sa ikatulong oras, pasauloga siya sa piyesta uban sa pagpasalamat.

Si bisan kinsa nga miabut human sa ikaunom nga oras, dili siya angay magduhaduha, kay dili siya angay kawad-an.

Si bisan kinsa nga nadugay hangtud sa ikasiyam nga oras, paapila siya nga walay pagduhaduha.

Si bisan kinsa nga miabut sa katapusang takna, dili siya angay mahadlok nga ulahi na kayo siyang miabot.

Kay maloloy-on ang Ginoo ug dawaton Niya ang naulahi sama sa nahauna.

Siya maghatag ug pahulay ngadto kaniya nga miabot sa ulahing takna, sama kaniya nga naghago gikan pa sa sinugdanan.

Siya magpasidungog sa inyong mga kahago, ug magdayeg sa inyong katuyoan.

Busa apil, kamong tanan, sa kalipay sa atong Ginoo!

Kamong nahauna o naulahi, dawata ang inyong ganti. Mga dato ug kabus, kamong tanan, sayaw sa kalipay.

Kamong mga ermitanyo ug kamong mga mapasagaron, sauloga kining adlawa. Kamo kinsa nagpuasa ug kamo kinsa wala nagpuasa, pagmaya karon!

Ang lamesa puno kaayo: himoa nga ang tanan mabusog niini.cAng nating baka gipatambok: himoa nga walay bisan kinsang mobiya nga gigutom.

Paapila ang tanan sa piyesta sa pagtuo. Paambita ang tanan sa kaabunda sa katarong.

Himoa nga walay magbakho sa iyang kakabus;
kay ang Gingharian gipadayag.

Himoa nga walay maghilak sa iyang mga kalapasan; kay ang pasaylo misubang gikan sa lubnganan.

Himoa nga walay mahadlok sa kamatayon; kay ang kamatayon sa Manluluwas naghatag kanato og kagawasan. Iyang gilaglag ang kamatayon pinaagi sa Iyang kamatayon.

Mikunsad Siya sa Hades ug ang hades iyang gilaglag. Nahiagom kini sa kapait dihang nakatilaw kini sa Iyang unod.

Sa panagna niini si propeta Isaias nagasinggit:

“Ang Hades nahiagom sa kapait sa diha nga kini nakahibalag kanimo sa labing ubos nga mga dapit.”

Nahiagom kini sa kapait, kay kini gilaglag;
Nahiagom kini sa kapait, kay kini nahimong tinamay;
Nahiagom kini sa kapait, kay kini napukan;
Nahiagom kini sa kapait, kay kini nahimong ginapos.

Misul-ob kini og lawas, ug iyang natagboan ang Dios nawong sa nawong. Misul-ob kini og yuta, ug iyang gikaatubang ang langit.

O kamatayon, hain na ang imong ikot? O Hades, hain na ang imong kadaugan?

Si Kristo nabanhaw!  O kamatayon, ikaw nalaglag!
Si Kristo nabanhaw!  Ug ang mga yawa nangatumba!
Si Kristo nabanhaw!  Ug nagmaya ang mga anghel!
Si Kristo nabanhaw!  Ug naghari ang kinabuhi!
Si Kristo nabanhaw!  Ug walay bisan usa nga patay nagpabilin sa lubnganan.

Karon si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay, Siya mao ang unang bunga kanila nga nangatulog.

Kaniya ang himaya ug gahum: karon ug sa kahangturan, ug sa tanang mga katuigan. Amen!

Resurrection

Father Silouan

Add comment

Leave a Reply

Follow us on Facebook!